Regulamentul Consiliului Elevilor

Capitolul 1

Dispoziţii generale
Art.1. Consiliul elevilor Şcolii Gimnaziale “Diaconu Coresi” – Fieni se organizează conform Regulamentului de ordine interioară , a Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a prezentului regulament. Este o structură asociativă de elevi , destinată promovării intereselor elevilor prin asigurarea unui cadru optim de dezvoltare a personalităţii şi capacităţii fiecărui elev.

Art.2. Consiliul elevilor este un grup de elevi aleşi democratic care urmăreşte ca elevii să-şi exprime opinia în legătură cu problemele şcolare care-i afectează şi le reprezintă interesele, fără deosebire de sex, confesiune , naţionalitate ori convingeri politice.

Art.3. Consiliul elevilor este un organism democratic prin care elevii exersează practicile democratice.

Art.4. Consiliul elevilor promovează cooperarea , parteneriatul , munca în echipă , dezvoltarea personală a elevilor.

Art.5. Consiliul elevilor apără drepturile şi pune în discuţie situaţii când acestea sunt încălcate.

Art.6. Consiliul elevilor contribuie la îmbunătăţirea stării disciplinare a şcolii ( absenteismul , abandonul şcolar , delicvenţa juvenilă )

Art.7. Consiliul elevilor iniţiază , organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare .

Art.8. Consiliul elevilor sprijină proiectele şi programele educative în care este implicată şcoala.

Art.9. Consiliul elevilor organizează acţiuni în comunitate ( strângere de fonduri pentru copii cu nevoi speciale , acţiuni pe probleme de mediu ).

Art.10. Consiliul elevilor include un cadru didactic numit de conducerea şcolii care are rolul de a sprijini şi îndruma activitatea lui.

Art.11. Consiliul elevilor se organizează şi funcţionează potrivit prezentului regulament aprobat de către reprezentanţii claselor desemnaţi în consiliu.

Art.12. Activităţile iniţiate de CE nu trebuie să contravină Regulamentului de ordine interioară , regulamentului şcolar şi legilor ţării.

Capitolul 2

Scopul
Art.1. Scopul Consiliului elevilor Şcolii Gimnaziale“Diaconu Coresi” Fieni este :
– Dezvoltarea capacităţii de asociere şi organizare a elevilor;
– Stimularea şi sprijinirea elevilor în domeniul iniţierii , accesării şi derulării de proiecte şi programe educative destinate formării comportamentului psihosocial , participativ-activ al tinerei generaţii;
– Implicarea activă în comunitate şi asumarea responsabilităţilor în contextul democraţiei participative;
– Formarea atitudinilor şi comportamentelor necesare luării deciziilor;
– Manifestarea spiritului de implicare , creativitate , flexibilitate şi respect reciproc ;
– Comunicarea eficientă şi relaţionarea pozitivă a membrilor consiliului cu ceilalţi elevi ai şcolii.
– Reprezentarea elevilor din şcoală în relaţia cu factorii de decizie din toate domeniile de activitate;
– Rol consultativ pe lângă CA în problemele legate de procesul instructiv-educativ curricular şi rol de decizie în activităţile extracurriculare.

Obiective
Art.2. Obiective generale ale Consiliului elevilor Şcolii Gimnaziale “Diaconu Coresi”Fieni
– Crearea unui mediu şcolar curat , primitor , care să le asigure elevilor securitate ;
– Promovarea învăţării civismului , eficienţei politice şi a atitudinilor democratice;
– Promovarea încrederii între parteneri şi afirmarea valorilor personale ;
– Elevii învaţă cum să ia decizii într-un mod corect şi responsabil , învaţă despre realităţile vieţii;
– Încurajarea cooperării , utilizarea energiilor pozitive ale elevilor şi reducerea indiferenţei , izolării şi înstrăinării acestora faţă de problemele şcolii;
– Creşterea motivaţiei elevilor faţă de educaţie;
– Sporirea prestigiului şcolii prin acţiunile şi programele desfăşurate;
– Educarea şi sprijinirea spiritului de comunicare la nivelul şcolii în relaţiile profesor-elev-părinte;
– Realizarea unei organizări administrative mai bune prin identificarea intereselor comune şi prin luarea unor decizii care să satisfacă nevoile comune ale elevilor , părinţilor cât şi ale profesorilor;
– Depistarea factorilor care generează situaţii conflictuale , negocierea şi medierea lor;

Art.3. Obiective specifice ale Consiliului elevilor şcolii “Diaconu Coresi” Fieni
– Organizarea de dezbateri , consfătuiri , precum şi alte activităţi similare pe teme propuse de elevi;
– Editarea , tipărirea şi difuzarea de materiale care au în centru activităţile şi interesele elevilor din şcoală;
– Sesizarea anumitor disfuncţionalităţi din şcoală şi remedierea acestora;
– Acţiuni caritabile;
– Activităţi de petrecere a timpului liber;
– Acţiuni de stimulare a potenţialului creativ al fiecărui elev;
– Periodic, realizarea unui top al elevilor pe diferite criterii: situaţie şcolară , prezenţă , activităţi extraşcolare, concursuri / olimpiade;

Capitolul 3

Art.1. Organizarea şi funcţionarea Consiliului elevilor
Consiliul elevilor este alcătuit din liderul fiecăreia dintre claselor V – VIII şi încă un reprezentant al acestor clase, aleşi în mod democratic , în primele trei săptămâni de la începerea fiecărui an şcolar. Cei doi elevi, reprezentanţii clasei în CE, trebuie să fie băiat şi fată .
CE este coordonat de consilierul educativ şi două cadre didactice care au rolul de a realiza “legătura” cu ceilalţi profesori , de a sprijini acţiunile consiliului.
Elevii care doresc să candideze pentru preşedinţia CE trebuie să aibă cel puţin două recomandări din partea profesorilor şi cel puţin una din partea conducerii şcolii.
Consiliul elevilor organizează alegeri pentru desemnarea reprezentantului elevilor în Consiliul de administraţie, preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului CE.
* Reprezentanţii claselor promovează interesul acestora la nivelul Consiliului elevilor.
* Reprezentanţii claselor sunt aleşi prin vot democratic pe perioada unui an.

Art.2. Un bun reprezentant al unei clase ar trebui să întrunească următoarele calităţi :

 • Entuziasm în muncă , vitalitate şi rezistenţă fizică;
 • Dispoziţia de a accepta responsabilităţi;
 • Abilitatea de a lucra cu oamenii ;
 • Capacitatea de a transforma un grup într-o echipă;
 • Capacitatea de a motiva membrii echipei;
 • Capacitatea de a organiza , decide şi a stabili priorităţi;
 • Personalitate creativă;
 • Tenacitate în realizarea sarcinilor;
 • Responsabilitate socială.

 Art.3. Demiterea reprezentantului unei clase se face în următoarele situaţii:

* În cazul în care un reprezentant îşi prezintă dorinţa de a demisiona din această funcţie trebuie să realizeze o cerere scrisă în dublu exemplar , către preşedintele Consiliului elevilor şi către dirigintele clasei în care să-şi motiveze decizia. Apoi elevii clasei respective trebuie să aleagă un nou reprezentant.
* În cazul în care elevii clasei nu sunt mulţumiţi de prestaţia reprezentantului aceştia trebuie să realizeze o cerere scrisă în dublu exemplar către preşedintele CE şi către dirigintele clasei , în care să-şi motiveze decizia , iar CE este cel care decide demiterea , sancţionarea şi organizarea de noi alegeri în interiorul clasei.
* Dacă reprezentantul ales nu va aduce la cunoştinţa CA problemele propuse de elevi , acesta fiind revocat de CE
* Dacă absentează nemotivat cel mult de trei ori de la şedinţele / activităţile CE.
* Nerespectarea Regulamentului de Ordine Interioară , a Regulamentului de organizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a prezentului regulament.
* Desfăşurarea unor acţiuni care au generat producerea de pagube materiale sau morale
* Eliminarea sau transferare.

Art.4. CE se constituie în întâlnire extraordinară în a treia săptămână din luna septembrie , în care îşi alege şi biroul de conducere.

Art.5. Biroul de conducere al CE este format din :
-preşedinte
-vicepreşedinte
-secretar

Art.6. Întrunirile Consiliului elevilor se vor desfăşura lunar , sau de câte ori este nevoie.

Art.7. Toţi consilierii sunt obligaţi să participe la întruniri.

Art.8. CE îşi desfăşoară activitatea pe baza unui plan semestrial propus de birou şi aprobat de CE şi a unui grafic de întruniri ( problematica şi data ).

Art.9. La întrunirile CE se întocmesc procese verbale.Toate deciziile luate de consiliu vor fi notate de secretar.

Art.10. Activitatea CE nu poate perturba activităţile la clasă.

Art.11. Întrunirile CE vor fi conduse de preşedintele CE şi coordonate de cadrul didactic coordonator.

Capitolul 4

Atribuţiile şi responsabilităţile membrilor
Art.1. Consiliul elevilor se subordonează Consiliului de administraţie al Şcolii Nr. 10 “Dimitrie Sturdza” .

Art.2. Preşedintele Consiliului elevilor:

 • Este reprezentantul elevilor în Consiliul de administraţie al şcolii.
 • Conduce întrunirile Consiliului elevilor.
 • Mandatul preşedintelui este de 1 an.
 • Este purtătorul de cuvânt al Consiliului elevilor.
 • Semnează proiectele Consiliului elevilor.
 • Asigură desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine , precum şi respectarea ordinii şi a libertăţii de exprimare.
 • Are obligaţia de a aduce la cunoştinţa Consiliului de administraţie toate problemele discutate în cadrul şedinţelor Consiliului elevilor.
 • Poate hotărî excluderea unui membru , dacă acesta nu îşi respectă atribuţiile , sau nu respectă regulamentul.
 • Elaborează programul de activităţi.

Mandatul preşedintelui încetează în următoarele cazuri:

– Demisie – demisia trebuie anunţată cu cel puţin două săptămâni înainte de părăsirea Consiliului.
– Imposibilitatea de a-şi exercita mandatul pe o perioadă mai mare de trei luni.
– Schimbarea unităţii de învăţământ.
– În cazul deciziei membrilor Consiliului elevilor bazată pe evaluarea periodică a activităţii acestuia .
– Schimbarea din funcţie a preşedintelui se poate face la propunerea motivată a ½ +1 din numărul membrilor Consiliului elevilor , prin hotărârea adoptată de votul unei majorităţi de ⅔ din numărul membrilor.

Art.3. În caz de demisie / demitere din funcţie a preşedintelui , în cel mult o lună de la data hotărârii , Consiliul elevilor va organiza prin hotărârea majorităţii simple a membrilor , alegeri pentru postul vacant de preşedinte.

Art.4. Vicepreşedintele Consiliului elevilor:
– Monitorizează activitatea membrilor consiliului.
– Preia atribuţiile şi responsabilităţile preşedintelui în absenţa motivată a acestuia.
– Mandatul este de 1 an.
– Elaborează programul de activităţi.

Art.5. Secretarul:
– Mandatul este de 1 an.
– Întocmeşte procesele verbale ale întâlnirilor.
– În caz de absenţă , atribuţiile acestuia sunt preluate de unul din membrii consiliului delegat de preşedinte.
– Redactează programul de activităţi , îl expune la avizierul Consiliului elevilor.
– Înştiinţează membrii Consiliului elevilor despre data, locul şi ora desfăşurării şedinţelor.

Art.6. Directorii de departamente:
– Concursuri şcolare şi extrascolare;
– Cultură, educaţie, programe şcolare;
– Sport – programme de tineret;
– Mobilitate, informare, formare, consiliere;
– Avocatul Elevului;

Dispoziţii finale:

1. Fiecare membru al Consiliului elevilor are dreptul de a vota prin DA sau NU , sau de a se abţine de la vot. Votul poate fi secret sau deschis , în funcţie de hotărârea Consiliului.

2. Membrii Consiliului elevilor trebuie să respecte toate regulile şi convenţiile adoptate de către Consiliu şi să asigure aplicarea în rândul elevilor a hotărârilor luate.

3. Membrii Consiliului elevilor au obligaţia de a prezenta probleme specifice procesului instructiv educativ cu care se confruntă colectivele de elevi din care fac parte în cadrul orelor de diriginţie.
Tematica discuţiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv educativ curricular şi extracurricular , îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor şi organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar de larg interes pentru elevi , activităţi care sunt de competenţa şcolii ca desfăşurare.

4. Consiliul de administraţie va aviza orice proiect propus de consilieri dacă acesta nu contravine normelor legale în vigoare, bunului simţ şi eticii.

5. Membrii consiliului elevilor , responsabilii de clase sau înlocuitorii , care sunt înlocuiţi de diriginţii claselor din aceste funcţii , pierd calitatea de membru al consiliului.

6. Nu sunt admişi în Consiliul elevilor reprezentanţii claselor care au media generală pe anul anterior mai mică de 8,50, sau cu nota la purtare diferită de 10.

7. Profesorii pot asista la întruniri ca observatori .

8. Directorul şcolii este implicat în problematica CE.

9. Deciziile luate sunt transmise tuturor profesorilor şi elevilor.

10. Discuţiile din cadrul CE se transmit în rezumat tuturor elevilor în cadrul orei de dirigenţie.