Cursuri opționale

 

 

 
 
CLASA a V-a

  • Franceza ,,Allons chanter” –Prof. Negulescu Dana
  • ,, Lectura ca abilitate de viață” – Profesor, Suditu Raluca

CLASA a VI- a

  • ,, Lectura ca abilitate de viață”- Profesor, Sinca Loredana
  • ,, Lectura ca abilitate de viață” – Profesor, Suditu Raluca

CLASA a VII-a

  • ,, Teatrul si noi”- Profesor, Dorobantu Ariana

CLASA a VIII-a

  • ,, Literatura si teatru”- Profesor, Sinca Loredana
  • ,, Teatrul si noi”- Profesor, Dorobantu Ariana